Algemene Voorwaarden SVO-Rail - juli 2017

Artikel 1. Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en/of overeenkomsten met betrekking tot o.m. het uitlenen van medewerkers voor projectdienstverlening (hierna verder te noemen Diensten) door SVO-Rail RI B.V., SVO-Rail RS B.V., SVO-Rail B.V., Spoor 1 B.V. en Spoor 2 B.V., (hierna verder te noemen SVO-Rail), aan Opdrachtgever, voor zover deze voorwaarden aan Opdrachtgever bekend zijn gemaakt en schriftelijk van toepassing zijn verklaard op uitingen van SVO-Rail. Zij vormen daarbij een onlosmakelijke geheel met de individuele offertes en/of overeenkomsten.
2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden deze algemene voorwaarden geacht door Opdrachtgever te zijn geaccepteerd. Inkoop of andere voorwaarden die Opdrachtgever hanteert zijn
derhalve zonder expliciete schriftelijke erkenning door SVO-Rail, voor het geheel of delen daarvan niet van toepassing op de hier bedoelde offertes en/of overeenkomsten. 3. Aan de begrippen die in de algemene voorwaarden worden gebruikt met een hoofdletter komen dezelfde betekenis toe als daaraan is gegeven in artikel 2 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2. Definitie

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Diensten:
Het inzetten van een medewerker door SVO-Rail ten behoeve van de ondersteuning van een project of activiteiten bij Opdrachtgever zelf, of bij een van zijn opdrachtgevers, in welke vorm dan ook (projectbasis,
detachering etc.) De betreffende medewerker is in dienst bij SVO-Rail. SVO-Rail stelt de voor de Diensten benodigde kwalificaties en competenties van een medewerker vast op basis van een overleg daarover met Opdrachtgever. SVO-Rail bepaalt welke medewerker voldoet aan de gestelde kwalificaties en competenties en zet deze in ten behoeve van Opdrachtgever. Deze medewerker staat onder werkgeversgezag van SVO-Rail, hetgeen o.m. betekent dat SVO-Rail jegens Opdrachtgever instaat voor naleving van sociale verzekerings- en belastingwetten. Opdrachtgever is, gelet op het werkgeversgezag op afstand, gedurende het project verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van de Diensten en kan derhalve de dagelijkse instructie geven. De overeenkomst voor de dienstverlening is een inspanningsovereenkomst.

Opdracht:
De omschrijving van de werkzaamheden van de medewerker voor Opdrachtgever, als onderdeel van de overeenkomst.

Opdrachtgever:
Iedere natuurlijke of rechtspersoon die aan SVO-Rail Opdracht geeft tot het verrichten van Diensten.

Artikel 3. Offertes

1. Alle offertes in welke vorm dan ook zijn geheel vrijblijvend tenzij schriftelijk anders vermeld.
2. Indien anders gemeld, zal een offerte bindend zijn voor 30 dagen, te rekenen vanaf de datum waarop de offerte is gedaan.

Artikel 4. Totstandkoming en wijziging van overeenkomsten

1. De inhoud van de overeenkomst wordt geacht volledig en als enig document te zijn neergelegd in deopdrachtbevestiging van de zijde van SVO-Rail.
2. Indien Opdrachtgever een Opdracht verstrekt op basis van een offerte van SVO-Rail en SVO-Rail geen opdrachtbevestiging heeft gemaakt, wordt de inhoud van de overeenkomst geacht volledig te zijn
weergegeven in de offerte en de Opdracht.
3. De overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment van verzending van de
opdrachtbevestiging, indien en voor zover Opdrachtgever niet binnen 5 werkdagen na verzenddatum
schriftelijk heeft gereageerd dat hij niet akkoord is.
4. In geval van een Opdracht zonder dat een opdrachtbevestiging wordt opgemaakt, wordt de overeenkomst geacht te zijn tot stand gekomen op moment van verzending van de Opdracht, tenzij SVO-Rail binnen 5 werkdagen na verzending aangeeft op zijn beurt daarmee niet akkoord te gaan.
5. De overeenkomst wordt in ieder geval geacht te zijn aangegaan op basis van hiervoor genoemde
documenten indien feitelijk met de uitvoering van de werkzaamheden is begonnen.

Artikel 5. Urenverantwoording en wijziging tarieven

De facturen van SVO-Rail worden uitgeschreven aan de hand van de door Opdrachtgever voor akkoord getekende urenverantwoording, welke Opdrachtgever verbinden. Opdrachtgever is gehouden erop toe te zien dat de urenverantwoording het juiste aantal gewerkte uren, overuren en andere toeslaguren vermelden, dat de kolommen die niet van toepassing zijn worden doorgehaald en dat de werkelijk gemaakte onkosten naar waarheid zijn ingevuld.

Bij verschil tussen de door de medewerker bij SVO-Rail ingeleverde urenverantwoording en het door Opdrachtgever behouden afschrift, geldt de bij SVO-Rail ingeleverde urenverantwoording, als volledig bewijs, behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever dat het door hem behouden afschrift juist is.
Indien Opdrachtgever weigert de urenverantwoording van SVO-Rail voor akkoord te tekenen en/of niet binnen 14 dagen na de betreffende werkzaamheden zelf een, naar zijn mening, correct ingevulde urenverantwoording aan SVO-Rail verstrekt, heeft SVO-Rail het recht het aantal door SVO-Rail gewerkte uren bindend vast te stellen overeenkomstig de opgave van de medewerker dan wel, bij gebreke van een dergelijke opgave, vast te stellen op de overeengekomen arbeidsomvang.
Opdrachtgever heeft niet het recht van compensatie of opschorting van betalingen op basis van vermeende toerekenbare tekortkoming. Opdrachtgever kan zich niet beroepen op onbevoegdheid tot aftekening van urenverantwoordingen die in het normale proces worden gedaan, tenzij hij bepaalde personen daarvan heeft uitgesloten en dit schriftelijk kenbaar heeft gemaakt.
Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst wijziging plaatsvindt in loon- of andere kosten van SVO-Rail ten gevolge van wijzigingen in de CAO dan wel arbeidsvoorwaarden regeling, dan wel als gevolg van wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswege van een dwingend karakter, zal een aanpassing van de tarieven, al of niet in de vorm van indexering, plaatsvinden.

Artikel 6. Karakter van de overeenkomst

De overeenkomst kent het karakter van een inspanningsovereenkomst ter uitvoering van diensten (evt. in projectvorm) bij Opdrachtgever.

Artikel 7. Toerekenbare tekortkoming en aansprakelijkheid

SVO-Rail is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, als gevolg van – door Opdrachtgever aan te tonen – grove schuld of opzet van SVO-Rail bij de uitvoering van haar verplichtingen voortvloeiend uit de tussen partijen gesloten overeenkomst. SVO-Rail is niet aansprakelijk voor bedrijfs- of gevolgschade, waaronder in ieder geval wordt verstaan geleden verlies en gederfde winst.

De aansprakelijkheid van SVO-Rail is in ieder geval beperkt tot de hoogte van de Opdracht. In alle gevallen echter tot een maximum van € 10.000,- per gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen, met een maximum van € 50.000,- per jaar voor de totale opdrachtportefeuille.

Artikel 8. Arbeidsomstandigheden

Opdrachtgever wordt in de zin van de Arbeidsomstandighedenwet aangemerkt als werkgever van de medewerker. Vanwege deze hoedanigheid is Opdrachtgever gehouden de werkzaamheden van de medewerker te doen plaatsvinden met inachtneming van de bij of krachten die wet gestelde eisen.

Uit dien hoofde zal Opdrachtgever aan alle benodigde veiligheidseisen voldoen ten aanzien van de ruimten waarin en ten aanzien van de zaken waaraan of waarmee de medewerker werkt of waarvan de medewerker gebruik kan maken. Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen zoals vermeld in de eerste twee leden van dit artikel niet of niet voldoende is nagekomen, is hij aansprakelijk voor de door de medewerker geleden schade. Opdrachtgever zal SVO-Rail vrijwaren van aanspraken van de medewerker uit hoofde van artikel 7:658 BW.

Artikel 9. Betaling en niet tijdige betaling

Betaling dient plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Het is Opdrachtgever niet toegestaan ter zake van zijn betalingsverplichtingen verrekening of korting toe te passen.

In geval van beëindiging van de overeenkomst dient de finale afrekening te geschieden. Hiertoe zal ten laatste 25 werkdagen na beëindiging door SVO-Rail een factuur worden toegezonden. Over de betaling die niet tijdig is verricht, brengt SVO-Rail rente in rekening vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot de dag van ontvangst van het in totaal verschuldigde bedrag. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente. Indien betaling moet worden bewerkstelligd door derden komen incassokosten voor rekening van Opdrachtgever. De incassokosten worden gesteld op 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 500,-.

Artikel 10. Overmacht

Indien levering of uitvoering van werk door overmacht (niet toerekenbare tekortkoming) bij een van de partijen geheel of ten dele niet kan plaatsvinden, geeft zulks geen recht tot ontbinding of vermindering van de overeen- gekomen prijs en/ of schadevergoeding.

Indien overmacht langer dan 3 maanden duurt zullen partijen nadere afspraken maken over de (verdere) uitvoering van werk/levering en de daarbij geldende prijs en condities.

Mocht er geen acceptabele situatie c.q. aanpassing bereikt worden dan wel indien er sprake is van een blijvende onmogelijkheid tot nakoming, dan hebben SVO-Rail en Opdrachtgever het recht om de overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een – alle relevante omstandigheden in aanmerking genomen – redelijke termijn, welke tenminste een maand dient te belopen.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

De door SVO-Rail ten behoeve van de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst gekochte goederen en bedrijfsmiddelen blijven te allen tijde eigendom van SVO-Rail. In geval van faillissement van Opdrachtgever mag SVO-Rail alle niet, of niet volledig betaalde goederen meenemen, met inbegrip van rente en/of kosten drukkend op bedoelde goederen en bedrijfsmiddelen respectievelijk het terughalen daarvan.

Artikel 12. Geheimhouding

SVO-Rail, haar medewerkers en Opdrachtgever zullen ten aanzien van alle zaken van partijen, die hen uit hoofde van hun positie bekend worden, geheimhouding betrachten.

Artikel 13. Verbod overname medewerker SVO-Rail

Het is Opdrachtgever of de daaraan gelieerde onderneming(en) nadat SVO-rail een kandidaat heeft aangeboden (cv gestuurd per e-mail) niet toegestaan middellijk dan wel onmiddellijk voor zich, door middel van en/of voor derden een arbeidsverhouding aan te gaan met deze kandidaat van SVO-Rail gedurende een periode van 12 maanden.

Het is Opdrachtgever of de daaraan gelieerde onderneming(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en een periode van 12 maanden na afloop van de Opdracht niet toegestaan middellijk dan wel onmiddellijk voor zich, door middel van en/of voor derden een arbeidsverhouding aan te gaan met de medewerker van SVO-Rail, die in het kader van de Opdracht bij hem werkzaam is (of is geweest).

Na afloop van de looptijd van de overeenkomst is het Opdrachtgever, uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van SVO-Rail, toegestaan voor zich, door middel van en/of voor derden een arbeidsverhouding aan te gaan met de medewerker van SVO-Rail, die in het kader van de opdracht werkzaam bij hem is (of is geweest). Indien zich de omschreven omstandigheden voordoen als omschreven in lid 1 en 2 van dit artikel, is Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare vergoeding verschuldigd van

€ 50.000,- exclusief BTW zonder dat sommatie dan wel ingebrekestelling nodig is. SVO-Rail kan ongeacht het boetebeding alle werkelijke schade verhalen.

Artikel 14. Duur en beëindiging van de overeenkomst

De periode van de overeenkomst wordt bepaalt door de vermelding van een looptijd . Bij het aflopen daarvan wordt de overeenkomst automatisch stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, tenzij een der partijen de overeenkomst schriftelijk heeft opgezegd met inachtneming van een periode van 2 maanden voor het einde van de looptijd.

Indien, in afwijking van lid 1, geen vaste projectduur geldt, kan elk der partijen de overeenkomst per 3-maandsperiode tegen het eind van de betreffende kalendermaand beëindigen.

Indien Opdrachtgever van mening is dat de uitvoering van de dienstverlening in belangrijke mate afwijkt van hetgeen is overeengekomen, zal Opdrachtgever SVO-Rail hiervan onverwijld, doch niet later dan vijf dagen na aanvang van het project, in kennis stellen met de zo volledig mogelijke omschrijving van de aard van de gebreken. SVO-Rail heeft het recht na deze kennisgeving binnen de kortst mogelijke termijn tot herstel c.q. correcte uitvoering te komen.

Indien Opdrachtgever zich schuldig maakt aan niet of niet tijdige betaling of het niet of niet tijdig vervullen van andere verplichtingen uit de overeenkomst, dan kan na een ingebrekestelling met daarin een redelijke termijn voor het alsnog nakomen van de overeengekomen verplichtingen, de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst worden beëindigd. Opschorting of ontbinding van de overeenkomst kan onverwijld plaatsvinden in geval van surseance van betaling of bij faillissement.

Artikel 15. Geschillenregeling

Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij anders overeengekomen. Op alle offertes en/of overeenkomsten tussen SVO-Rail en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16. Slotbepaling

Indien één of meer van de bepalingen van de onderhavige algemene voorwaarden vernietigd worden, of nietig worden verklaard, dan zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen die onverkort van toepassing zullen blijven.